EN
|
Hukuk Müşavirliği

Hukuka dayanmayan bir idarenin adil bir yönetim sergilemesi ve kamu yararına uygun hizmet vermesi mümkün değildir. Kamu yönetiminin son tahlilde maksadı nasıl kamu yararını gerçekleştirmek ise hukukun da son tahlilde maksadı adaleti tesis etmektir. Hukuk devletinde idare, görevi olan kamu hizmetlerini adalete uygun olarak sunmalıdır. Diğer taraftan kamu tüzel kişisi olan idarelerin kendi malvarlıkları, personelleri, hakları ve borçları da bulunmaktadır. İdarenin sağlıklı biçimde hizmet sunabilmesi için hak ve menfaatlerinin savunulması, elde edilmesi de zorunluluktur.

Hukuk Müşavirliği; Üniversite tüzel kişiliğinin tesis ettiği idari işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması hususunda danışmanlık yaptığı gibi Üniversitenin hak ve menfaatlerinin savunulmasında ve elde edilmesinde idare makamları, yargı organları ve icra mercileri nezdinde Üniversiteyi temsil etmektedir.

Güçlü bir Hukuk Müşavirliği gerek Üniversitenin hak ve menfaatlerinin elde edilmesinde gerekse Üniversitenin kamu yararına uygun faaliyet göstermesinde dolayısıyla Üniversiteden hizmet alanların ve Üniversite çalışanlarının haklarının korunmasında etkilidir. Bağımlı ve güdümlü bir Hukuk birimi kendi fonksiyonunu ifa edemeyeceği gibi idarenin kamu hizmetlerinin de kamu yararına uygunluğunun sağlanmasında etkili olamayacaktır. Bu nedenle Hukuk Müşavirliğinin gücü ve dayanağı bizatihi hukuk bilimi ve adalet duygusudur. Hukuk Müşavirliğimiz de görevini yerine getirirken dayanağını hukuktan almakta ve hiçbir koşulda hukuka sadakatten ayrılmadığı gibi gelecekte de aynı azim ve kararlılıktadır.

Üniversite Hukuk Müşavirliği, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesine göre daire başkanlığı statüsünde olup; Üniversite idari teşkilatını oluşturan birimlerden birisidir.

Hukuk Müşavirliği, Hukuk Müşaviri başkanlığında üç avukat, üç takip memuru, üç kısmi zamanlı öğrenciden oluşan personeli ile hizmet vermektedir.

Hukuk Müşavirliğinin kendiliğinden harekete geçerek Üniversite birimlerinin idari işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunu denetlemesi mümkün olmadığından, diğer birimlerin olası hukuka aykırı idari işlemleriyle ilgili etik ve hukuksal sorumluluğu yoktur.

Hukuk Müşavirliğimizin, Üniversitemiz personeli ile öğrencilerinin ve sair kişilerin, kurum ile ilgili veyahut özel nitelikli hukuki ve idari sorunlarında danışmanlık yapma, mütalaa verme, davalarını takip etme yetkisi ve görevi ise bulunmamaktadır.

Hukuk Müşavirliği Web Sitesi